Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief februari 2020

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:
• Inzet pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker
• Aanmelden NSO schooljaar 2020/2021
• Komst fotograaf dagopvang
• Jaaropgaven
• Ophalen en brengen van kinderen
• Nationale Feestdagen
• Oudercommissie vergaderingen 2020
• Mailadres oudercommissie

Inzet pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker
Wij informeren u graag over de Wet IKK-maatregel: de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches. Wat wij bij De Notedop al jaren doen, geldt nu ook als wettelijke eis voor de hele sector. De wet IKK wil namelijk dat er meer aandacht komt voor vakinhoudelijke ondersteuning van de pedagogisch medewerkers. Daarom is de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach geïntroduceerd. De leidinggevenden hebben de afgelopen maanden een opleiding gevolgd waardoor zij nu gediplomeerd pedagogisch coach/beleidsmedewerker zijn.

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is zeer belangrijk. Een pedagogisch coach coacht de medewerkers daarom bij de dagelijkse werkzaamheden. Doel hierbij is het continue verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching, ook tijdelijke en flexibele medewerkers. De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft de taak de pedagogische kwaliteit te bewaken en de medewerkers te ondersteunen bij het invoeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Er is bij De Notedop aandacht voor het continue leren en ontwikkelen. Door iedere pedagogisch medewerker eigenaar te maken van een persoonlijk leerproces sluiten we aan bij de talenten en leervragen van het individu. De eigen nieuwsgierigheid en interesse om zich meer te verdiepen is hierbij leidend.

Aanmelden NSO schooljaar 2020/2021
Wordt uw kind het komende schooljaar 4 jaar en wilt u gebruik maken van de NSO, dan willen wij u vragen om uw kind in te schrijven.
Dit kan door een mailtje te sturen naar info@denotedop.nl met de volgende gegevens:

• Naam van het kind
• Dagen waarop u opvang wenst
• School waar uw kind naartoe gaat
• Contractvorm ( 40, 47, of 52 weken contract)

Uw kind wordt niet automatisch geplaatst op de NSO als hij of zij op de dagopvang zit bij De Notedop.

Komst fotograaf dagopvang
Op dinsdagochtend 31 maart en donderdagochtend 2 april zal er een fotograaf in de dagopvang aanwezig zijn. Zij zal alle kinderen individueel op de foto zetten. Ook wordt er een mooie groepsfoto gemaakt (deze foto zal worden gefotoshopt, hierdoor hoeven niet alle kinderen tegelijkertijd te worden gefotografeerd.) Broertjes en zusjes die beide op de dagopvang zitten kunnen ook samen op de foto. In het kader van de wet privacy is het belangrijk dat wij toestemming hebben om uw kinderen op de foto te zetten. U zal in de maand maart door de pedagogisch medewerkers gevraagd worden om hiervoor een handtekening te zetten. Mocht uw kind normaliter niet op dinsdag of donderdag op het dagverblijf zijn dan bent u wel van harte welkom op een van deze twee ochtenden om uw kind te laten fotograferen. Dit kan tussen 9.30 uur en 11.30 uur in de hal van De Beukenoot.

Jaaropgaven
Onlangs heeft u van ons de jaaropgaven over 2019 ontvangen. Hierin staat het aantal uren Kinderopvang dat u bij ons heeft afgenomen. Aan de hand van deze gegevens stelt de belastingdienst uw definitieve toeslag vast. Omdat wij eind 2019 zijn overgestapt naar een nieuw systeem, heeft u 2 jaaropgaven ontvangen. Voor de periode januari t/m oktober komt de jaaropgave uit het oude systeem. Voor november t/m december uit het nieuwe systeem. Wij verzoeken u vriendelijk de jaaropgaven goed te bewaren. Ze worden slechts eenmalig verstrekt.

Ophalen kinderen
Graag willen wij u vragen om bij het ophalen van uw kinderen eerst uw jongste kind op te halen. Bij het brengen van uw kinderen willen wij u vragen juist eerst het oudste kind weg te brengen. Dit zorgt voor meer rust op de baby- en peutergroepen in de dagopvang. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Sluitingsdagen Notedop 2020
1e Paasdag : maandag 13 april
Koningsdag : maandag 27 april
Bevrijdingsdag : dinsdag 5 mei
Hemelvaart : donderdag 21 mei
2e Pinksterdag : maandag 1 juni
1e Kerstdag : vrijdag 25 decemberBovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen.

Oudercommissie vergaderdata:
2020 Dinsdag 26 Mei pedagogiek NSO
Dinsdag 15 september pedagogiek KDV
Dinsdag 10 november Financiën

Mailadres oudercommissie
De oudercommissie fungeert als mogelijk aanspreekpunt voor ouders met ideeën of klachten. De voorzitter van de Oudercommissie (Raoul Linschoten) de secretaris (Maaike Jongenelen) en de penningmeester (Joeri Morsman) zijn te benaderen, via e-mail: OudersNotedop@gmail.com