Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsbewijzen/contracten die met betrekking tot kinderopvang en/of naschoolse opvang worden aangegaan door Kinderopvang De Notedop, Peppelkade 38 te (3992 AK) Houten, hierna te noemen “De Notedop”.

Lees hier de algemene voorwaarden van onze 2015 actie
2. Begripsbepalingen:

Kinderdagverblijf: de ruimte waar de kinderen worden opgevangen.

Kinderopvang: het tegen betaling van de daarvoor door De Notedop vastgestelde vergoeding en op nader tussen partijen overeen te komen dagdelen door De Notedop beschikbaar stellen van een of meer kindplaatsen kinderopvang in een onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf.

Naschoolse opvang (NSO): het tegen betaling van de daarvoor door De Notedop vastgestelde vergoeding en op nader tussen partijen overeen te komen dagen door De Notedop beschikbaar stellen van een of meer kindplaatsen naschoolse opvang in een onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf.

Voorschoolse opvang (VSO): het tegen betaling van de daarvoor door De Notedop vastgestelde vergoeding en op nader tussen partijen overeen te komen dagen door De Notedop beschikbaar stellen van een of meer kindplaatsen voorschoolse opvang in een onder haar verantwoordelijkheid bestuurd kinderdagverblijf.

Fulltime kindplaats kinderopvang: de plaats/verzorging die vereist is voor een kind van 9 weken tot 4 jaar, dat gedurende alle werkdagen van de week gedurende een jaar verblijft in het kinderdagverblijf. Een jaar is in deze 52 weken. 

Fulltime kindplaats naschoolse opvang: de plaats/verzorging die vereist is voor een kind van 4 tot einde basisschool, dat gedurende alle werkdagen van de week gedurende een jaar verblijft op de naschoolse opvang. Een jaar is in deze 52 weken.

Fulltime kindplaats voorschoolse opvang: de plaats/verzorging die vereist is voor een kind van 4 tot einde basisschool, dat gedurende alle werkdagen van de week gedurende een jaar verblijft op de voorschoolse opvang. Een jaar is in deze 40 (school)weken.

Parttime kindplaats kinderopvang: een kindplaats kinderopvang van minimaal 1 werkdag per week van 7.30 uur tot 18.30 uur 

Parttime kindplaats NSO: een kindplaats naschoolse opvang van minimaal 1 werkmiddag per week van 11.30 uur tot 18.30 uur 

Parttime kindplaats VSO: een kindplaats naschoolse opvang van minimaal 1 werkochtend per week van 7.30 uur tot 8.30 uur

Werkdagen: de dagen van een week die niet zijn een zaterdag, zondag, de algemeen erkende feestdagen.

Dagdeel: een periode van een werkdag. Een werkdag bestaat uit 2 dagdelen, te weten van 7.30 uur tot 13.15 uur en van 12.45 uur tot 18.30 uur. Een werkweek bestaat uit 10 dagdelen.

Vakanties: de basisschoolvakanties van regio Midden-Nederland

Contractant: de ouder(s)/verzorger(s) van het kind/de kinderen waarmee De Notedop een plaatsingsbewijs/contract is aangegaan.

3. Plaatsingsovereenkomst
 1. De plaatsingsovereenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de ouder/verzorger een exemplaar van het aanbod of contract voorzien van zijn of haar schriftelijke handtekening heeft geretourneerd en het door De Notedop ontvangen is.
 2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de plaatsingsovereenkomst onverlet.
 3. De plaatsingsovereenkomst is alleen geldig in combinatie met een ingevulde automatische incasso.
4. Looptijd
 1. Het plaatsingsbewijs/contract wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De ingangsdatum is één week eerder dan dat de rekening in gaat de wen dag valt wel in het contract maar deze worden niet berekend. Dit overigens met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de verschuldigde annuleringskosten indien de overeengekomen plaatsing nog voor ingebruikname wordt geannuleerd.
 3. Het plaatsingsbewijs/contract inzake kinderopvang eindigt zonder opzegging op de dag voordat het kind vier jaar wordt.
 4. Het plaatsingsbewijs/contract inzake naschoolse opvang eindigt zonder opzegging op het moment dat het kind groep 8 van de basisschool verlaat.
 5. Het plaatsingsbewijs/contract eindigt van rechtswege bij het overlijden van het kind.
 6. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit, die het functioneren op de kinderopvang kan beïnvloeden, hebben de ouder/verzorger en De Notedop het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen.
5. Kindplaatsen
 1. De Notedop verplicht zich het overeengekomen aantal kindplaatsen of gedeelten van kindplaatsen aan de contractant ter beschikking te stellen.
 2. In het plaatsingsbewijs/contract is vastgelegd voor welk kind met welke ingangsdatum en voor hoeveel dagdelen/uren kinderopvang beschikbaar wordt gesteld.
 3. De Notedop kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gedrag en/of gezondheidstoestand naar het oordeel van het managementteam gevaar oplevert voor de overige aanwezige kinderen.
6. De dienst
 1. De Notedop treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat De Notedop optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang.
 2. De ouder/verzorger is bij het brengen van het kind verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat de partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De Notedop is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een ander dan de ouder/verzorger het kind ophaalt dan zijn ouder/verzorgers verplicht om hier toestemming voor te geven aan de pedagogische medewerker van de groep waar het kind opgevangen wordt.
 4. De Notedop en de ouder/verzorger dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling over het kind.
 5. De Notedop kan de ouder/verzorger wijzen op de consequenties van het regelmatig niet op tijd brengen of halen van zijn/haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van een wanprestatie van een der partijen. Bij herhaaldelijk te laat ophalen door de ouder/verzorger kan De Notedop een boete opleggen van €35,- per keer.
7. Kosten van kinderopvang/wijze van betaling
 1. De kosten van de kinderopvang en naschoolse opvang worden berekend naar rato van het aantal gehuurde dagen of dagdelen en worden per maand bij vooruitbetaling geïncasseerd. De contractant heeft door het invullen en ondertekenen van het formulier “machtiging tot automatische incasso” De Notedop gemachtigd om het maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigde bedrag zoals dat staat vermeld op het plaatsingsbewijs/contract vooraf van zijn/haar rekening te incasseren. Elke eerste dag van de maand wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd.
 2. In het geval dat de opdracht tot automatische incasso van de door de contractant opgegeven rekening niet kan worden uitgevoerd (storno), dan wordt door De Notedop aan de bank nogmaals opdracht gegeven tot incasso. Mocht een opdracht tot automatische incasso voor de tweede keer worden geweigerd, om welke reden dan ook, dan wordt de contractant hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld en wordt verzocht om zelf voor een bepaalde datum voor betaling zorg te dragen (betalingsherinnering). Bij herhaaldelijk storneren zullen administratiekosten à €25,- in rekening gebracht worden bij de contractant.
 3. Indien wederom geen betaling volgt op het schriftelijke verzoek zoals bedoeld onder b van dit artikel, dan behoudt de Notedop zich het recht voor om de vordering zonder nadere waarschuwing ter invordering uit handen te geven. De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van contractant.
 4. De Notedop kan indien er dan nog geen betaling plaats vindt de overeenkomst onmiddellijk stopzetten door middel van een schriftelijke opzegging.
8. Toegankelijkheid
 1. De Notedop is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen De Notedop en de ouder/verzorger.
 2. De Notedop behoudt zich het recht voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen De Notedop en een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van De Notedop mag worden verwacht.
 3. Indien een geplaatst kind zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft De Notedop het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang te weigeren en de overeenkomst te beëindigen.
9. Prijswijzigingen

De Notedop behoudt zich het recht voor om op grond van gestegen kosten over te gaan tot verhoging van de tarieven voor kinderopvang en/of naschoolse opvang. Een dergelijke verhoging zal ten minste één maand van tevoren schriftelijk aan de contractant worden meegedeeld. Voor nieuwe contractanten gelden de tarieven die op het moment van het ingaan van de plaatsing ook gelden voor bestaande contractanten. Dit kan betekenen dat er een ander tarief geldt dan waar sprake van was tijdens het ondertekenen van het contract. Nieuwe tarieven worden altijd één maand voor ingangsdatum op de website geplaatst.

10. Verzekering

De Notedop sluit voor de in haar kinderdagverblijf verblijvende kinderen een “ongevallenverzekering” af. De aansprakelijkheid van De Notedop is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

11. Vervoersvoorwaarden naschoolse opvang

Wanneer een kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt wordt aangenomen dat het kind met de fiets zelfstandig naar het kinderdagverblijf komt, tenzij anders wordt overeengekomen in het plaatsingscontract. Tot het kind de eerder in deze bepaling genoemde leeftijd heeft bereikt zorgt De Notedop voor het vervoer van school naar het kinderdagverblijf.

12. Beëindiging voor de ingebruikname
 1. Tot 3 maanden (13 weken) voor de eerste dag van plaatsing kan het contract/plaatsingsbewijs zonder kosten worden geannuleerd.
 2. Bij annulering in de periode van 3 maanden voor de eerste dag van plaatsing worden de kosten naar rato in rekening gebracht. Bijvoorbeeld, bij annulering 10 weken voor ingangsdatum worden 3 weken in rekening gebracht, bij annulering 4 weken voor de ingangsdatum worden 9 weken in rekening gebracht.
 3. Bij annulering na de eerste dag van plaatsing wordt de overeengekomen vergoeding voor 3 maanden kinderopvang in rekening gebracht.
13. Beëindiging van het gebruik

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging door De Notedop is ontvangen. Contractant ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangst van De Notedop.

14. Niet benutten/invullen van overeengekomen dagen/dagdelen

Indien de contractant de dagen/dagdelen die met De Notedop zijn overeengekomen niet benut/invult, is desondanks het volledig overeengekomen bedrag voor deze plaats door de contractant verschuldigd.
Het kinderdagverblijf biedt de contractant de gelegenheid maximaal 3 niet benutte dagen per kalenderjaar te ruilen, per contactdag dat wordt afgenomen. Ruildagen kunnen maximaal 2 weken vóór of na de niet benutte dag worden ingezet. Het kinderdagverblijf behoudt zich ten alle tijden het recht voor een ruilverzoek af te wijzen.

15. Beëindiging door wanprestatie

Indien een der partijen ondanks schriftelijke ingebrekestelling niet (tijdig) aan haar verplichtingen uit het contract voldoet, is de andere partij gerechtigd het contract met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen of te ontbinden, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist. Dit laat onverlet het recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

16. Regels en afspraken

De contractant is gebonden aan de regels en afspraken zoals deze op de website vermeld zijn. Hierbij kunt u denken aan breng- en haaltijden, aanmelden voor een studiedag, aanvragen van een extra dag e.d..

17. Openingstijden

Het kinderdagverblijf is op werkdagen geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op 5 december tot 17.00 uur en op 24 december en 31 december tot 16.00 uur. Daarnaast is De Notedop gesloten op erkende feestdagen.

18. Ziekte

Als een kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, dan verwacht de groepsleiding daarover tussen 7.30 uur en 9.00 uur bericht. Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf worden toegelaten (meer informatie over ziekte kunt u vinden in de informatiebrochure of op de website).

Wordt het kind tijdens zijn/haar aanwezigheid in het kinderdagverblijf ziek, dan wordt de contractant daarvan direct op de hoogte gesteld.

Contractant verleent De Notedop op voorhand toestemming om, in geval naar het oordeel van de groepsleiding direct medisch handelen noodzakelijk is, naar bevind van zaken te handelen.

De Notedop is bevoegd om een huisarts naar eigen keuze te bepalen.

19. Aansprakelijkheid

De Notedop stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van eigendommen van de kinderen en of contractant.

Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit met dien verstande dat de financiële aansprakelijkheid van De Notedop zich beperkt tot de hoogte van de ter zake doende verzekeringsuitkering.

20. Toestemming
 1. De contractant geeft De Notedop toestemming tot het maken van uitstapjes met zijn/haar kind(eren) buiten het terrein van De Notedop. U kunt hierbij denken aan een wandeling, bezoek aan de kinderboerderij of een picknick. Voor NSO kinderen worden er uitstapjes gemaakt die passend zijn bij hun leeftijd en deze kunnen dus verder weg zijn.
 2. De contractant geeft de Notedop toestemming dat hun kind vanaf 8 jaar zelfstandig of in een groepje een boodschap kan doen of op het veld mag spelen. Dit gebeurt altijd in overleg met de pedagogisch medewerker.
 3. De contractant geeft de Notedop toestemming om foto en film opnamen van zijn/haar kinderen te maken voor intern gebruik (U kunt hierbij denken aan pedagogische training) en voor extern gebruik (U kunt hierbij denken aan verjaardag film en foto’s). Een aantal foto’s wordt ook op de website geplaatst, ter inzage voor alle ouders van de Notedop. Ouders hebben hiervoor een wachtwoord nodig. Voor professionele doeleinden wordt voor publicatie uw toestemming gevraagd.
21. Bereikbaarheid

De contractant draagt er zorg voor om tijdens de opvangperiode van het geplaatste kind altijd bereikbaar te zijn voor De Notedop.

De Notedop dient daarom te beschikken over recente privé- en werkadressen en over de juiste telefoonnummers van contractant.

Tevens draagt de contractant er zorg voor dat altijd het juiste e-mailadres bij de administratie bekend is, zodat De Notedop belangrijke wijzigingen ook via e-mail aan de contractant kan doorgeven.

22. Relevante informatie kind

Contractant is verplicht alle voor de verzorging mogelijk relevante gegevens betreffende het kind (waaronder ook wordt verstaan allergieën) aan De Notedop te verstrekken c.q. onmiddellijk nadat er relevante gegevens bekend zijn die aan De Notedop te verstrekken.

23. Wijzigingen
 1. Wijzigingen met betrekking tot de gegevens zoals vermeld op het plaatsingsbewijs/contract en/of het machtigingsformulier automatische incasso dienen door contractant schriftelijk aan De Notedop kenbaar te worden gemaakt. De wijzigingen zijn eerst van kracht nadat de contractant hiervan een schriftelijke bevestiging van De Notedop heeft ontvangen.
 2. Wijzigingen in dagen/dagdelen moeten schriftelijk worden aangevraagd. Indien er plaatsingsmogelijkheden zijn kan De Notedop gehoor geven aan het verzoek, maar zij kan hiertoe niet verplicht worden.
 3. Een wijziging in dagen/dagdelen is eerst van kracht nadat de contractant hiervan een schriftelijke bevestiging van De Notedop heeft ontvangen.

24. Klachtenprocedure
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, compleet en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Notedop, binnen twee maanden nadat de ouder/verzorger de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Alleen schriftelijk (digitaal of per post) ingediende klachten worden in behandeling genomen.
 2. De Notedop behandelt de klacht in overeenstemming met haar interne klachtenprocedure.
 3. Indien de klacht niet kan worden opgelost kan de ouder/verzorger zich wenden tot het klachtenloket. (Voor informatie zie: klachtenloket-kinderopvang.nl
25. Toepasselijk recht / slotbepaling

In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet streven partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid.

De bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht neemt kennis van alle geschillen die niet door partijen in onderling overleg kunnen worden opgelost.

Het Nederlands recht is van toepassing op het plaatsingsbewijs/contract.

26. Afwijking

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk tussen De Notedop en de ouder/verzorger worden vastgesteld.