Oudercommissie

Oudercommissie

De Notedop heeft een oudercommissie, die al een flink aantal jaren functioneert. De oudercommissie bestaat uit ouders die alle ouders van kinderen op De Notedop vertegenwoordigen, van babygroep tot NSO.

Wat en wie is de oudercommissie?

De oudercommissie is een medezeggenschapsraad, die zo goed mogelijk de belangen van de kinderen én ouders wil vertegenwoordigen. Beoogd wordt dat in de Oudercommissie alle groepen van De Notedop vertegenwoordigd zijn: groepen kinderopvang én naschoolse opvang van Okkernoot, Beukenoot, Speelnoot en de sport-NSO.

Welke taken heeft de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert minimaal 6 maal per jaar, waar mogelijk samen met de directie van De Notedop.

Waarover?

 • Het pedagogisch beleid;
 • Het personeelsbeleid;
 • De kwaliteit van de kinderopvang (veiligheid, hygiëne, gezondheid);
 • De huisregels;
 • De communicatie tussen directie en ouders (bijvoorbeeld organisatie van thema-avonden).
 • De oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd.

In het ‘Medezeggenschapsreglement Oudercommissie’ staat omschreven wat de formele invloed is van de oudercommissie. Zo zal de directie op bepaalde onderdelen van het kinderopvangbeleid eerst advies moeten vragen, voordat ze het beleid vaststelt of wijzigt.

Bestuursleden

Leden

Groep Ouder Kinderen
 Noteclub  Oranje Maaike Jongenelen  Mirte
Oranje Joeri Morsman Jochem
Oranje Marloes van Dijk Thom
De Beukenoot KDV Geel Marloes van Dijk  Hannah
Geel Joeri Morsman  Oskar
Groen Tirza
Blauw Hannah Boshuis  Ruben
Rood  Simon
Rood Angela Bruintjes  Rosa
Rood Anita Kamminga  Floris
De Beukenoot NSO Lime Gabry Karsdorp Dyan
Lime Raoul Linschoten Vesper
Lime Kirsty Blatter Loek
Speelnoot Oker Judith/ Jan Teunissen Bram
Paars Roel
Paars Maaike Jongenelen Dana
Oker Raoul Linschoten Gabor
Oker Gabry Karsdorp Ture
Sport NSO Sport Laura Mol Ise
Sport Denne

Inleiding

Invloed van ouders op het beleid

Ouders hebben invloed op het beleid van een kinderdagverblijf. Dat is in de Wet Kinderopvang geregeld. In deze wet staat dat kinderdagverblijven verplicht zijn een oudercommissie in te stellen. Via deze oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen. De oudercommissie heeft namelijk adviesrechten over onderwerpen als kwaliteit van de opvang, pedagogisch beleid, openingstijden en prijs van de opvang. Volgens de wet moet de oudercommissie zich houden aan twee reglementen: het Reglement Oudercommissie en het Huishoudelijk Reglement. Hieronder leggen we uit wat deze twee reglementen betekenen.

Reglement Oudercommissie

In het reglement Oudercommissie staat op welke manier de oudercommissie advies kan uitbrengen aan de directie van de Notedop. En over welke onderwerpen de oudercommissie mag adviseren. Dit reglement is door De Notedop vastgesteld, met instemming van de oudercommissie.

Huishoudelijk Reglement

Het doel van het Huishoudelijk Reglement is om de werkwijze van de oudercommissie vast te leggen en om de communicatie soepel te laten verlopen. Daarmee bedoelen we de communicatie binnen de oudercommissie en de communicatie naar ouders toe. In dit reglement staat bijvoorbeeld hoe vaak de oudercommissie vergadert, op welke wijze ze stemt en hoe de ouders over besluiten worden geïnformeerd.

Reglement

1. Begripomschrijving
Kindercentrum: een voorziening waar Kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang.

Houder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder die een Kindercentrum, een voorziening voor gastouderopvang of een gastouderbureau exploiteert.

Kinderopvang: het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen en opvoeden van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint;

Beroepskracht: de persoon van 18 jaar of ouder die werkzaam is bij een Kindercentrum en is belast met de verzorging en opvoeding van kinderen.

Ouder: de bloed- of aanverwant in opgaande lijn of de pleegouder van een kind op wie de Kinderopvang betrekking heeft.

Oudercommissie: de commissie, bedoeld in artikel 58 van de Wet Kinderopvang.

2.Doelstelling:
De Oudercommissie stelt zich ten doel :

1) De belangen van de kinderen en de Ouders van het Kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen en de Ouders te vertegenwoordigen bij de Houder.

2) Te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

3) Het signaleren van knelpunten en problemen en het communiceren hiervan naar Houder en Ouders toe.

3. Samenstelling

1) Uitsluitend Ouders kunnen lid zijn van de Oudercommissie.

2) Per huishouden kan maximaal één Ouder lid zijn van de Oudercommissie.

3) Personeelsleden en (vertegenwoordigers van) de Houder van een Kindercentrum kunnen geen lid zijn van de Oudercommissie, ook niet
indien zij Ouder zijn van een kind dat een Kindercentrum bezoekt.

4) De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 leden.

5) Bij de samenstel­ling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van alle stamgroepen.

4.Benoeming en beëindiging van het lidmaatschap.

1)Indien er vacatures zijn in de Oudercommissie dan roept de Oudercommissie Ouders op zich kandidaat te stellen; kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling.

2) Indien het aantal kandidaten het aantal vacatures niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de Oudercommissie benoemd.

3) Indien zich meer kandidaten melden dan er vacatures zijn, organiseert de Oudercommissie een verkiezing.

4) Tijdens een ouderavond waarbij alle Ouders minimaal 2 weken daarvoor schriftelijk zijn uitgenodigd, worden de leden van de Oudercommissie gekozen en vervolgens benoemd. Alle Ouders worden vooraf geïnformeerd over de verkiezing en de kandidaatstelling. De verkiezing kan ook schriftelijk via de
stembus, waarvoor aan alle Ouders een stembiljet is uitgereikt. DeOudercommissie kan Ouders ook bij acclamatie benoemen als lid.

5) Oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Ze zijn maximaal één keer herkiesbaar.

6) Het lidmaatschap van de Oudercommissie eindigt na de periode van 3 jaar als bedoeld in lid 5, bij bedanken, bij ontslag door de Oudercommissie , bij
overlijden en wanneer de Ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van Kinderopvang op het Kindercentrum.

7) Tenminste een derde deel van de Ouders kan de Oudercommissie verzoeken om binnen twee weken een ouderavond te organiseren, waarbij ze het recht hebben om zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Tijdens een dergelijke avond moet(en) (leden van) de Oudercommissie aftreden als de meerderheid van de Ouders aanwezig is en de meerderheid van de aanwezige Ouders hun vertrouwen in de Oudercommissie opzegt. Een dergelijk besluit kan alleen
genomen worden als het is opgevoerd op de van tevoren opgestelde agenda.

8)Bij aftreding van alle leden van de Oudercommissie draagt de Houder zorg voor de verkiezing van een nieuwe Oudercommissie.

5. Werkwijze Oudercommissie

De Oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (art 58 lid 4 Wk) en handelt niet instrijd met hetgeen de Wet kinderopvang bepaalt. Dit reglement kan en mag niet zo worden geïnterpreteerd dat het een beperking inhoudt van de rechten van de Oudercommissie zoals die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Mochten op enig moment tegenstrijdigheden ontstaan, dan prevaleert de Wet kinderopvang. De Oudercommissie legt haar werkwijze vast in een huishoudelijk reglement.

6. Verzwaard Adviesrecht Oudercommissie

De Houder stelt de Oudercommissie conform art 60 lid 1 Wk in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met betrekking tot:

a) De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 50 (zie bijlage);

b) De onderwerpen genoemd in artikel 60 (zie bijlage)

7. Ongevraagd advies

De Oudercommissie is bevoegd de Houder ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen waarop de Oudercommissie adviesrecht heeft (art 60 lid 3 Wk).

8. Adviestraject

1) De adviestermijn voor de Oudercommissie bedraagt vier weken, met dien verstande dat het advies zal worden meegenomen bij het te nemen besluit. In
overeenstemming tussen de Houder en minimaal twee leden van de Oudercommissie, onder wie de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een kortere maximale adviestermijn worden afgesproken .

2) De Houder kan alleen afwijken van een advies van de Oudercommissie indien hij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de Kinderopvang zich tegen het advies verzet (art 60 lid 2 Wk).

3) Indien binnen de adviestermijn geen advies aan de Houder wordt gegeven, wordt de Oudercommissie geacht positief te adviseren. De Houder geeft de Oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de Oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (Wk art 60 lid 4).

4) De Houder geeft maximaal vier weken na het verkrijgen van het advies van de Oudercommissie schriftelijk en gemotiveerd aan of het advies van de Oudercommissie al dan niet gevolgd wordt.

9. Facilitering Oudercommissie

1)De Houder faciliteert de Oudercommissie via:

-het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee

-het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten

2) Op verzoek van de Oudercommissie kan de Houder (financiële) middelen beschikbaar stellen voor het mede organiseren van ouderavonden.

10. Geheimhouding

1) Op de leden van de Oudercommissie, de Houder en diens vertegenwoordigers rust, inzake hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, geen geheimhoudingsplicht. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de navolgende situaties:

a. Mondelinge en/of schriftelijke informatie kan alleen als vertrouwelijk worden aangemerkt indien het gegevens van privé-personen betreft of wanneer het gegevens betreft die het bedrijfseconomisch belang van het Kindercentrum kunnen schaden (wet bescherming persoonsgegevens).

b. Ook de Oudercommissie kan verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis van de Houder worden ingebracht.

c. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd.

2)De geheimhouding geldt voor een periode van 3 jaar, tenzij de Houder of de Oudercommissie gemotiveerd aangeeft dat een afwijkende tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is.

11. Wijziging van reglement Oudercommissie

Dit reglement kan uitsluitend gewijzigd worden met instemming van de Oudercommissie (art 59 lid 5 Wk).

Huishoudelijk reglement

Doel: Vastleggen van de werkwijze van de Oudercommissie van Kinderopvang De Notedop.

Artikel 1. Begripomschrijving

Woorden geschreven met een hoofdletter hebben een gedefinieerde betekenis. Voor de begripsomschrijving hiervan wordt verwezen naar de omschrijving in het Reglement Oudercommissie en de Wet Kinderopvang.

Artikel 2 – Benoeming van de Oudercommissieleden in functie
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 lid 5 van het Reglement Oudercommissie, wijst de vergadering uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan, hierna eveneens individueel of gezamenlijk aan te duiden als respectievelijk “functie” of “functies”.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 geschiedt benoeming van een functie door de vergadering bij unanimiteit, alwaar tenminste de helft van leden van de Oudercommissie aanwezig moet zijn.
 3. Benoeming geschiedt voor een periode van twee jaar, na welke periode herbenoeming mogelijk is. Een lid van de Oudercommissie kan maximaal driemaal eenzelfde functie vervullen.
Artikel 3. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester
 1. De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg voor een vlotte uitvoering van taken.
 2. De voorzitter is namens de Oudercommissie het eerste aanspreekpunt voor de Houder.
 3. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergaderingen op en zorgt voor de verzending hiervan en eventuele stukken aan de leden van de Oudercommissie tenminste 7 dagen voor aanvang van een vergadering. Tevens draagt de secretaris zorg voor een notuleerschema en de verspreiding van de notulen van een vergadering. Voorts heeft de secretaris tot taak het geven van informatie over de Oudercommissie aan nieuwe leden en geïnteresseerden, alsmede verstrekt de secretaris aan nieuwe leden het reglement Oudercommissie, het onderhavige Huishoudelijk Reglement en het Jaarplan van de Oudercommissie inclusief toelichting. Daarnaast zorgt de secretaris voor het actueel houden van de ledenlijst van de Oudercommissie en draagt de secretaris zorg voor overige correspondentie en archivering.
 4. De penningmeester beheert de middelen waarover de Oudercommissie beschikt zoals maar niet beperkt tot de “Lief- en leedpot” van de Ouders zoals beschreven in artikel 8.
Artikel 4. Vergaderingen
 1. De Oudercommissie vergadert minimaal 6x per jaar en wordt bijeengeroepen door de secretaris.
 2. De Houder, dan wel een vertegenwoordiging van Houder, woont op verzoek van de Oudercommissie de vergaderingen van de Oudercommissie bij, tenzij de Oudercommissie aangeeft dat zij dit niet wenst. Op minimaal drie vergaderingen is Houder of een vertegenwoordiger aanwezig. Houder of zijn vertegenwoordiging bestaat uit ten hoogste twee personen, die tijdens de vergadering spreekrecht hebben.
 3. Indien drie leden een vergadering noodzakelijk achten, kunnen zij de secretaris opdracht geven om een extra vergadering bijeen te roepen. De Houder kan eveneens de secretaris verzoeken om een vergadering bijeen te roepen, indien daartoe noodzaak bestaat.
 4. De Oudercommissie vergadert aan de hand van een Jaarplan. Het Jaarplan van de Oudercommissie is gepubliceerd op de website van Houder.
 5. De vergaderingen van de Oudercommissie zijn openbaar, tenzij de Oudercommissie vooraf het besluit genomen heeft om een agendapunt besloten (uitsluitend met de leden van de Oudercommissie) te behandelen of een besloten vergadering te houden.
 6. Berichten van verhindering worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de secretaris.
 7. Van een vergadering wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat de volgende vergadering wordt vastgesteld.
 8. De leden van de Oudercommissie notuleren bij toerbeurt volgens een daartoe opgesteld notuleerschema. De voorzitter en secretaris zijn vrijgesteld van notuleren.
Artikel 5. Toegang tot de vergadering

Iedere Ouder heeft als toehoorder toegang tot de vergaderingen. Een Ouder heeft na toestemming van de voorzitter spreekrecht tijdens een vergadering.

Artikel 6. Stemprocedures
 1. Tenzij anders bepaald, vindt op grond van het bepaalde in artikel 59 lid 4 Wet Kinderopvang, besluitvorming plaats bij meerderheid van stemmen, waarbij ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig dient te zijn. Ieder lid van de Oudercommissie heeft één stem.
 2. Over kwesties die het voortbestaan van de Oudercommissie zelf of haar functioneren betreffen, zoals maar niet beperkt tot ontslag van één van de leden in welke situatie de vergadering niet openbaar is, wijziging van het reglement van de Oudercommissie en wijziging van het huishoudelijk reglement, kan de vergadering alleen besluiten nemen indien dit onderwerp op de agenda is opgevoerd alsmede indien agenda en de relevante stukken tijdig aan de leden van de Oudercommissie zijn toegezonden.
 3. Een lid van de Oudercommissie kan een ander lid schriftelijk machtigen om namens hem of haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering voor ten hoogste twee leden als gemachtigde optreden.
 4. Stemmen geschiedt mondeling. De voorzitter kan bepalen dat over een onderwerp schriftelijk wordt gestemd.
 5. Een blanco stem of onthouding wordt geacht niet te zijn uitgebracht.
 6. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 7. Contact met de Ouders
 1. De Oudercommissie stelt nieuwe Ouders op de hoogte van het bestaan van de Oudercommissie.
 2. Een lijst met namen van de leden van de Oudercommissie staat op de website van de Houder. Tevens staat op de website de wijze waarop men met de Oudercommissie contact kan zoeken.
 3. Alle Ouders worden minimaal een week vooraf op de hoogte gebracht van de vergadering van de Oudercommissie door middel van publicatie van de agenda op de website van Houder.
 4. Voorafgaand aan de vergadering kunnen leden van de Oudercommissie en andere Ouders vragen stellen aan de Houder. Deze vragen worden tijdens de vergadering beantwoord.
 5. De goedgekeurde notulen zijn voor Ouders op aanvraag verkrijgbaar.
 6. Na elke vergadering plaatst de Oudercommissie een bericht op de website met daarin de belangrijkste besproken onderwerpen.
 7. De Oudercommissie levert op verzoek van de Houder een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten.
Artikel 8. Lief en leed pot van de Ouders
  1. De Oudercommissie heeft een “Lief- en leedpot van de Ouders” ingesteld, welke wordt beheerd door de penningmeester.
  2. De “Lief- en leedpot van de Ouders” wordt gefinancierd uit vrijwillige bijdragen van de Ouders en wordt gebruikt voor een attentie namens alle Ouders bij:

a. Jubileum van een Beroepskracht, ingeval van 10, 15, 20 of 25 jarig dienstverband bij Houder;
b. Geboorte van een kind van een Beroepskracht;
c. Bijzondere situaties die zich voordoen bij een Beroepskracht;
d. Jaarlijks voor een attentie namens alle Ouders voor de Beroepskrachten;
e. Afscheid van een lid van de Oudercommissie.

Artikel 9. Slotbepalingen
 1. Dit huishoudelijk reglement Oudercommissie van De Notedop is vastgesteld door de Oudercommissie op 26 oktober 2010 en treedt in werking per 1 november 2010 en vervangt eerdere huishoudelijke reglementen.
 2. Dit reglement kan uitsluitend gewijzigd worden door de Oudercommissie.

Gezocht: Actieve meedenkers!

De oudercommissie van De Notedop is op zoek naar Oudercommissieleden. Lijkt het je leuk om mee te denken over De Notedop en eens in de twee maanden te vergaderen?

Neem dan contact op met Maaike Jongenelen (secretaris), dit kan per mail OudersNotedop@gmail.com

Op dit moment zijn we op zoek naar ouders van Sport-NSO de Meerpaal. Dus als je kind deze NSO-groep bezoekt, ben je meer dan welkom!

U bent altijd zeer welkom om mee te praten in onze vergadering, ook als u geen lid bent van de oudercommissie. Wilt u dit dan vooraf kenbaar maken bij de secretaris via OudersNotedop@gmail.com

Vergaderdata 2019/2020

Voor 2019/2020 heeft de commissie de volgende vergaderdata vastgesteld:

 • Dinsdag 5 november; Financiën
 • Dinsdag 14 januari; Pedagogiek

Hoe is de oudercommissie te bereiken?

De oudercommissie fungeert als mogelijk aanspreekpunt voor ouders met ideeën of klachten. De voorzitter van de Oudercommissie (Raoul Linschoten) de secretaris (Maaike Jongenelen) en de penningmeester (Joeri Morsman) zijn te benaderen, via e-mail: OudersNotedop@gmail.com