Contact met ouders

Contact met ouders

Kinderopvang is niet alleen een manier voor ouders om hun gezinsleven te combineren met werk of studie. Goede kinderopvang voegt ook iets toe aan de beleving en ervaringen van kinderen. Ze krijgen een grotere leefwereld met hun eigen contacten. Ze leren en maken er andere dingen mee dan thuis. Dat maakt de opvang bij De Notedop tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Samen met de ouders zorgen wij ervoor dat een kind zich goed voelt en dat het zich kan ontwikkelen tot iemand die stevig in onze samenleving staat.

Een goede uitwisseling en afstemming met ouders is hierbij van groot belang. Daarom nemen wij de tijd om een goed contact met ouders mogelijk te maken. Dat gebeurt dagelijks tijdens de overdracht, via mededelingen op de magneetborden, via de digitale nieuwsbrief, in de Oudercommissie en op ouderavonden.

De mondelinge overdracht is een belangrijk contactmoment tussen pedagogisch medewerker en ouder. We nemen graag de tijd voor contact en informatie-uitwisseling tijdens het brengen en halen. ‘s Morgens vertelt de ouder aan de pedagogisch medewerker die dingen over het kind, die de pedagogisch medewerker nodig heeft om het kind die dag zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Wanneer het kind wordt opgehaald zal de pedagogisch medewerker de ouder op de hoogte brengen van hoe het die dag met het kind gegaan is. Wij stellen het op prijs als ouders aan het eind van de dag de tijd voor deze overdracht willen nemen. Zo kunnen we de overgang van thuis naar kinderdagverblijf en van dagverblijf weer naar huis zo soepel mogelijk laten verlopen.

Ouderavonden

De Notedop organiseert jaarlijks in het voorjaar en in het najaar een ouderavond, lezing of workshop met een pedagogisch onderwerp als thema.

Belangrijke informatie

Ouders ontvangen belangrijke informatie vaak via de nieuwsbrief, die meerdere keren per jaar verschijnt, of via e-mail of het hangt op de groep van uw kind. Dit laatste kan informatie zijn die alleen deze groep betreft, zoals een wijziging in de samenstelling van de groepsleiding of als er een besmettelijke ziekte is geconstateerd.