Contact met ouders

Contact met ouders

Kinderopvang is niet alleen een manier voor ouders om hun gezinsleven te combineren met werk of studie. Goede kinderopvang voegt ook iets toe aan de beleving en ervaringen van kinderen. Ze krijgen een grotere leefwereld met hun eigen contacten. Ze leren en maken er andere dingen mee dan thuis. Dat maakt de opvang bij De Notedop tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Samen met de ouders en eventueel de school zorgen wij ervoor dat een kind zich goed voelt en dat het zich kan ontwikkelen tot iemand die stevig in onze samenleving staat.

Een goede uitwisseling en afstemming met ouders is hierbij van groot belang. Daarom nemen wij de tijd om een goed contact met ouders mogelijk te maken. Dat gebeurt dagelijks tijdens de overdracht, maar ook tijdens de jaarlijkse oudergesprekken, via mededelingen op de groepsdeuren en op de prikborden, via de digitale nieuwsbrief, in de Ouderraad en op ouderavonden.

De mondelinge overdracht is een belangrijk contactmoment tussen pedagogisch medewerker en ouder. Wanneer het kind wordt opgehaald zal de pedagogisch medewerker de ouder op de hoogte brengen van hoe het die dag met het kind gegaan is en of er nog bijzonderheden waren. Wij stellen het op prijs als ouders voor 18.15 uur op de groep arriveren en hier aan het eind van de dag de tijd voor willen nemen.

Ouderavonden

De Notedop organiseert jaarlijks een ouderavond om (nieuwe) ouders te informeren over het pedagogisch beleid en in samenwerking met de ouderraad worden thema-avonden georganiseerd.

Kennismaking voor nieuwe ouders/kinderen

Een aantal weken voorafgaand aan de startdatum van het kind bij de NSO, neemt een medewerker van de administratie contact met de ouders op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgen ouders en kind informatie over De Notedop en over onze NSO in het
algemeen. Ook worden ouders en kind rondgeleid over ons terrein en kan alvast een kijkje worden genomen in de groep waarin het kind geplaatst is.
De pedagogisch medewerkers van de betreffende groep maken een afspraak met de ouders wanneer en hoe vaak hun kind zal komen om te wennen. Indien u nog meer informatie wenst kunt u altijd nog een aparte afspraak maken met de pedagogisch medewerkers van de groep.

Kennismaking van peutergroep naar NSO-groepen

Een aantal weken voordat het kind overgaat van de peutergroep naar de NSO-groep krijgen de ouders een brief en een informatiebrochure. Hierin staat de belangrijkste informatie over de NSO. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep maken een wenafspraak met de NSO-groep, zodat een kind alvast kan kennismaken en een beetje wennen voordat hij echt overgaat. Per kind wordt bekeken hoeveel wenafspraken er nodig zijn.

Belangrijke informatie

Bij iedere groep hangt belangrijke informatie op of naast de deur. Dit kan informatie zijn die alleen deze groep betreft, zoals een wijziging in de samenstelling van de groepsleiding of als er een kinderziekte is geconstateerd. Tevens wordt hier informatie over de Notedop opgehangen, zoals een aankondiging van de nieuwsbrief of een ouderavond. Naast de tussendeur wordt het nieuws vanuit de ouderraad aangekondigd.
De digitale nieuwsbrief verschijnt een twee per jaar met hierin o.a. nieuws vanuit de ouderraad en De Notedop. Tussentijdse nieuwsberichten worden regelmatig onder nieuws op de site geplaatst.