Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het volgende:

 

  • Een pedagogisch kijkje in de keuken
  • Verslag van de Herfstvakantie
  • Sinterklaas
  • Activiteiten NSO Kerstvakantie
  • Notedop gesloten op Nationale Feestdagen 2017
  • Personeel
  • Tarieven 2017
  • Vergaderdata oudercommissie 2017
  • Publicatie van Nynke van der Schaaf

 

Kijkje in de keuken van de pedagogiek van De Notedop

De medewerkers van de peutergroep hebben onlangs een training ontvangen over “het belang van initiatief en sociale relaties”. In deze training hebben we ( nogmaals ) gehoord dat het belangrijk is om als opvoeder invoelend/sensitief te reageren. Dit betekent vriendelijk en kalm, zonder boosheid of afwijzing. Het kind zal hierdoor zelfvertrouwen ontwikkelen.

Wij zien elk ‘lastig” gedrag als een verzoek om feedback, om hulp. Kinderen die “lastig” zijn hebben vaak opgekropte gevoelens die eerst moeten worden verwerkt. Het is daarom erg belangrijk om eerst deze gevoelens te erkennen en benoemen, dan kom je pas binnen bij het kind. Er is geen manier om conflictgedrag te voorkomen. Het gaat er om er op een goede manier op te reageren. Heftige gevoelens van kinderen horen bij de leeftijd en zijn niet ”fout” of “verkeerd”.

Verslag herfstvakantie NSO

Tijdens de herfstvakantie was het thema “Het goede doel”.

De hele week hebben de kinderen zich ingezet voor SOS Kinderdorpen. Op de Sport-NSO werden 2 sponsorlopen georganiseerd. Op de andere groepen maakte kinderen leuke spullen die op donderdagmiddag samen met de cup cakes werden verkocht. De medewerkers waren onder de indruk van het enthousiasme van de kinderen. We kunnen terugkijken op een hele leuke week met een opbrengst van 331,97 euro. De Notedop heeft dit bedrag overgemaakt aan SOS Kinderdorpen.

Naast onze opbrengst hebben ook nog vele ouders een sms gestuurd naar DR. Oetker die alle benodigdheden heeft gesponsord voor de cup cakes en de opbrengst zou verdubbelen.Tot nu toe bedraagt de verkoopopbrengst al bijna 9.400 euro. Dr. Oetker verdubbelt dit bedrag, dat betekent zo’n 19.000 euro. Geweldig! Namens de kinderen van de SOS basisschool in Aboisso heel veel dank voor jullie inzet.

Sinterklaas:

Sinterklaas is weer in het land en dat kunt u terug zien binnen De Notedop. Zo is de hal van de Beukenoot helemaal in Sint sfeer gebracht en wordt er op de verschillende groepen druk geknutseld. Van prachtige pietenmutsen tot schoentjes en er worden ook pepernoten gebakken. Op maandag 5 december zullen wij uitgebreid aandacht schenken aan de verjaardag van de Sint.

Nog even belangrijk om te melden;

Op maandag 5 december zullen wij om 17.00 uur sluiten i.v.m. pakjesavond!

Kerstontbijt Dagopvang

Ook dit jaar willen we alle ouders, broertjes en zusjes van de dagopvang weer uitnodigen voor het kerstontbijt. Het kerstontbijt zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 22 december. Ook kinderen die normaliter niet op donderdag komen zijn van harte welkom met hun ouders en broertjes en/of zusjes!

Vanaf 7.30 uur staat er een heerlijk ontbijt voor jullie klaar. Om 9.15 uur zal het buffet weer sluiten en vervolgen we het dagprogramma met de kinderen die er op donderdag altijd zijn.

U bent van harte uitgenodigd! Wilt u op de lijsten bij de groep even laten weten met hoeveel personen u aanwezig bent? Uiteraard kunt u zelf beslissen hoe lang u de tijd heeft om met de medewerkers, andere ouders en kinderen te ontbijten.

Activiteiten NSO Kerstvakantie

De kinderen gaan nog 4 weken naar school en dan kunnen zij gaan genieten van hun kerstvakantie. Tijdens de kerstvakantie zal er weer een leuk activiteitenprogramma worden aangeboden. De kinderen van De Noteclub beleven iedere dag een ander sprookje.
De overige groepen brengen dagelijks een bezoek aan onze rommelfabriek. In de fabriek mogen de kinderen allerlei proefjes doen en maken zij hun eigen schuimmachine of een lavalamp en nog veel meer….

Nationale Feestdagen 2017

Maandag             26 dec ’16          2e kerstdag

Maandag             17 april ’17        2e paasdag

Donderdag          27 april ’17         Koningsdag

Donderdag          25 mei ’17          Hemelvaart

Maandag               5 Juni ’17        2e pinksterdag

Bovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen.

Personeel:

Na 9 jaar werkzaam geweest te zijn binnen De Notedop heeft Ellie, van NSO De Beukenoot besloten De Notedop te gaan verlaten. Ellie zal een nieuwe uitdaging aan gaan. Zij zal een gezin gaan ondersteunen met een zoontje van 4 jaar, dat speciale zorg nodig heeft.
Wij wensen Ellie heel veel geluk toe binnen haar nieuwe uitdaging.

Tarieven 2017:

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de tarieven van 2017. U vindt de nieuwe tarieven op onze website. Omdat de overheid de kinderopvangtoeslag in 2017 verhoogd, kan het zijn dat een 52-weken contract, netto voordeliger voor u is dan een 40 of 47 weken contract. U kunt tot 1 januari uw huidige contract wijzigen.

Op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ kunt u een berekening maken voor uw eigen situatie.

Oudercommissie vergaderdata: 2017

woensdag 11 januari        (pedagogisch beleid)
dinsdag 14 maart              (GGD)
woensdag 7 juni                (voeding)
dinsdag 5 september        (thema nog in te vullen)
woensdag 8 november     ( financiën)

Onderzoek Nynke van der Schaaf: Bso sociale leerschool voor jonge kinderen

De bso blijkt voor jonge kinderen een omgeving te zijn waarin zij zich sociaal kunnen ontwikkelen door ervaring op te doen met uiteenlopende sociale praktijken.

Nynke van der Schaaf werkt als docent aan de Hanzehogeschool Groningen. Zij promoveerde op 3 november met haar onderzoek ‘Kijk eens wat ik kan!’ aan de Rijkuniversiteit Groningen. In de bijlage kunt u de samenvatting van haar onderzoek lezen.

Bijlage: Bso sociale leerschool voor jonge kinderen

In de bso leren kinderen zich in allerlei sociale situaties staande te houden. Ze moeten een plekje krijgen in een vaak diverse groep, belanden regelmatig in een conflict en leren om samen te werken. Docent Nynke van der Schaaf zag in haar promotieonderzoek dat de bso een grote sociale leerschool is voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar oud.

Vrije tijd en tijd om vrij te spelen, vindt onderzoekster Nynke van der Schaaf van groot belang. – Foto: Sergiy / iStock / Thinkstock

De buitenschoolse opvang is een interessante sociale omgeving voor kinderen. Zij moeten toegang zoeken tot en spelen met kinderen die zij niet goed kennen, die ouder of jonger zijn en die een andere culturele achtergrond kunnen hebben. Omdat de setting in de bso veel vrijer is dan op school, vond Nynke van der Schaaf, docent aan de Pedagogische Academie en lid van het lectoraat Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, deze omgeving interessant voor haar promotieonderzoek. Centraal hierin staat de vraag ‘Welke sociale praktijken laten 4- tot 8-jarige kinderen zien in kenmerkende communicatieve activiteiten in de bso?’.

Communiceren

Van der Schaaf richtte zich voor haar onderzoek op drie veelvoorkomende communicatiesituaties in de bso: entreeonderhandelingen (een nieuwkomer wil meedoen met een spel), conflictgesprekken (als kinderen het oneens zijn met elkaar) en regelonderhandelingen (kinderen bedenken nieuwe spelregels). Ze keek vooral naar hoe kinderen in interactie met elkaar doen. Bij conflicten keek ze ook naar de rol die pm’ers spelen in het oplossen of voorkomen ervan.

Vrije tijd

De onderzoekster zag dat vrije tijd in de bso soms een schaars goed is. Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen zich juist in vrije tijd ontwikkelen, ook op sociaal gebied. Maar uit de beelden die zij analyseerde zag ze dat kinderen vaak te maken hebben met verplichte activiteiten of zogenoemde transitietijd waarbij zij moeten wachten op een volgende activiteit.  ‘Het is van belang erop toe te zien dat de bso-tijd niet verschoolst’, citeert zij een onderzoek van Wilma Meijer uit 2013.

Twee type bso’s

Het viel de onderzoekster verder op dat ze de 12 bso’s die ze voor haar onderzoek bezocht, kon indelen in twee type bso’s: de ontwikkelingsgerichte bso en de aanbodgerichte bso. Bij de ontwikkelingsgerichte bso’s is er sprake van een kindgerichte aanpak met een begeleidende rol van de pm’ers. De aanbodgerichte bso’s worden gekenmerkt door pm’ers die vooral gericht zijn op de organisatie van de opvang en het verzorgen van de kinderen. Veel bso’s zitten ook ergens tussen deze twee typen in, waarbij ze kenmerken van beide typen hebben. In eerdere literatuur over de bso, is dit onderscheid tussen bso’s niet zo omschreven.

Nieuwkomers op de bso

Bij entreeonderhandelingen werd gekeken naar hoe nieuwkomers probeerden toegang te krijgen tot een activiteit van kinderen. Zij zag dat kinderen die nieuw zijn en mee willen doen aan een activiteit zich vaak eerst non-verbaal manifesteren. Daarna komt het verbale waarbij ze de ene keer letterlijk vragen of ze mee mogen doen, maar ook heel inventief zijn door aantrekkelijke argumenten aan te voeren zoals ‘dan zijn jullie sneller klaar’.

Onderhandelen

Het valt Van der Schaaf op dat nieuwkomers soms gemakkelijk toegang krijgen tot spel van andere kinderen, als ze daar maar veel voor willen onderhandelen. Zo moeten zij soms genoegen nemen met een tijdelijke deelname of een rol als scheidsrechter voor ze echt mee mogen doen. Zij denkt dat de specifieke context van de bso hierin een rol speelt omdat kinderen daar vaak minder bekend met elkaar zijn en in afwisselende en gevarieerde groepssamenstellingen met elkaar spelen. Op die manier is de bso een leerzame omgeving voor kinderen.

Conflicten oplossen

Hoe gaan kinderen met elkaar om tijdens conflict? Van der Schaaf zag dat kinderen heel vaardig zijn in het aangaan en oplossen van conflicten. De rol van pedagogisch medewerkers hierin is bepalend. Allereerst zonder dat zij daar zelf iets aan kunnen doen. Kinderen gebruiken de pm’er door tegen het andere kind te zeggen ‘dat ga ik tegen de pm’er zeggen’.  Maar pm’ers kiezen vaak ook voor een actieve rol bij het oplossen van conflicten. Van der Schaaf pleit na haar onderzoek voor een meer observerende houding voor pm’ers bij conflicten. Lees hier welke vier rollen Nynke van der Schaaf observeerde die pedagogisch medewerkers spelen bij conflicten. En ook welke houding wat haar betreft het meest effectief is.

Spelregels

Het laatste onderwerp dat ze bestudeerde, ging over kinderen die moesten onderhandelen over nieuwe spelregels. In dit geval ging het om nieuwe spelregels voor een bordspel. Hierbij viel het haar op dat er steeds sprake was van autoriteitsverschillen tussen kinderen en dat sommige kinderen in staat zijn om de ander hun wil op te leggen. Dit hangt vaak eerder af van de ervaring die kinderen hebben met de activiteit dan met hun leeftijd.

Rol van pm’ers

Het promotieonderzoek biedt volgens Nynke van der Schaaf veel aanknopingspunten voor verdere studie. Bijvoorbeeld door naar andere communicatiemomenten te kijken dan de drie die zij heeft bestudeerd. Van der Schaaf zag tijdens haar analyses ook introverte kinderen en zou het interessant vinden om deze kinderen apart te volgen binnen een bso-groep. Een ander aanknopingspunt is hoe sociale praktijken van kinderen in de bso het beste door pm’ers begeleid kunnen en moeten worden.

Namens het volledige team van Kinderopvang De Notedop wensen wij

u allen hele gezellige kerstdagen toe

en een gelukkig 2017!