Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016

Nieuwsbrief januari 2016

 

Warme maaltijden

Vanaf maandag 25 januari starten wij met de warme maaltijden. Alle peuters eten tussen de middag warm met elkaar op de groep. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u een kind op de babygroep heeft en hem/haar mee wil laten eten, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de administratie via info@denotedop.nl o.v.v. warme maaltijd. Voor de dagopvang zijn er geen kosten verbonden aan de warme maaltijd omdat de broodmaaltijd vervalt. Alleen voor dieetmaaltijden brengen wij kosten in rekening.

Voor de NSO kunt u uw kind aanmelden voor één of meerdere vaste dagen in de week, of incidenteel. Ook dit kan via bovengenoemd emailadres. De kinderen van de NSO eten rond 17:00 uur warm. Voor tarieven: check onze website.

Aanmeldingen die wij 11 januari of eerder ontvangen kunnen wij nog meenemen in de bestelling voor de week van 25 januari. U kunt zich ook na 11 januari aanmelden voor de proef. Uw kind kan dan binnen 2 weken na aanmelding starten.

Wist u dat?De Notedop sinds november vorig jaar is gestart met een gezonde snack.

De kinderen krijgen naast het bestaande fruit assortiment ook de keuze uit een stukje paprika, sherry tomaatjes en wortel. De kinderen reageren enthousiast op dit initiatief en smullen er goed van.

De Notedop start met voorschoolse opvang voor De Bijenkorf en De ZevensprongVanaf 4 januari 2016 verzorgt De Notedop voorschoolse opvang op maandag, dinsdag en donderdag, voor kinderen van
De Zevensprong en De Bijenkorf.

Als u zich hiervoor aanmeldt, kunt u uw kind vanaf 7:30 uur brengen bij De Notedop.

Uw kind kan dan bij ons spelen en eventueel een boterham eten. Een pedagogisch medewerker van
De Notedop brengt uw kind daarna naar school.  Voor meer informatie over voorschoolse opvang kunt u contact opnemen
met de administratie.

Aangepaste sluitingstijdenVanaf 1 januari zijn wij geopend tot 18.30 uur.

Nationale FeestdagenMaandag              28 maart’16         2e paasdag

Woensdag            27 april ’16          Koningsdag

Donderdag           5 mei ’16               Hemelvaart

Maandag              16 mei ’16            2e pinksterdag

 

Bovenstaande dagen komen niet in aanmerking voor ruildagen.

Train je fit voor de Loop door Houten!

Net als andere jaren zullen wij met een grote groep kinderen ons voorbereiden op de Loop door Houten. Vanaf mei gaan we hiervoor trainen met kinderen die zich daarvoor opgeven. In april volgt hierover een brief.

Voorgaande jaren hebben we met medewerkers en ouders van De Notedop eveneens getraind voor de Loop. Vanwege het grote succes, willen we ook dit jaar kosteloos voor u als ouders met kinderen op De Notedop de looptrainingen organiseren.

Dinsdag 2 februari om 20.00 uur zal Gerry Kersbergen (onder andere pedagogisch medewerker bij de Sport-NSO en trainer bij Soesenzo Outdoor Challenge in Houten) starten met het geven van een wekelijks trainingsprogramma . Dit programma zal bestaan uit een warming-up, verantwoordelijk opgebouwde loopronde en een cooling-down met als uitgangspunt het trainen van de conditie.

Kortom, lijkt het u net als ons, een mooie uitdaging om straks, net als de kinderen de eindstreep te halen, meldt u dan nu aan! Na aanmelding ontvangt u uiteraard een bevestiging.

U kunt zich aanmelden t/m 25 januari door een mail te sturen naar anita@denotedop.nl.

Hierbij kunt u uw loopervaring vermelden.

Door u zich voor deze training aan te melden bent u niet automatisch ingeschreven voor de Loop door Houten. Dit dient apart te gebeuren.

De Loop door Houten vindt plaats op vrijdag 10 juni.

Aangepaste algemene voorwaardenMet ingang van 1 januari 2016 zijn onze algemene voorwaarden op enkele punten gewijzigd. Belangrijkste wijzigingen zijn: de nieuwe sluitingstijd van 18:30 en het strengere toezicht op te laat komen en herhaaldelijk storneren van de incasso. U vindt de voorwaarden op onze website.

Wijziging m.b.t. klachtenregelingKinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Ook de kinderopvangbranche vormt op deze regel geen uitzondering. Het kan dus voorkomen dat u – als gebruiker van kinderopvang – ergens ontevreden over bent. Dan is het goed te weten dat Kinderopvang De Notedop gebruik maakt van een klachtenprocedure.

KlachtrechtIedere klant van kinderopvang De Notedop heeft het recht een klacht in te dienen.
De organisatie ziet eventuele klachten van u als ouder(s)/ verzorger(s) namelijk als een vorm van advies over de dienstverlening. Dat betekent dat zij de klacht niet alleen wil verhelpen, maar ook wil bekijken hoe dergelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zo draagt klachtbehandeling bij aan verbetering van de kwaliteit van De Notedop.

Externe klachtenprocedure voor klanten van De Notedop

 1. Wanneer u een klacht niet met een medewerker van De Notedop wilt bespreken, kunt u zich tot de directie van De Notedop wenden. Indien u er de voorkeur aan geeft om deze klacht aan de oudercommissie voor te leggen dan kan dat ook. Dit geldt eveneens voor een klacht, die u heeft over de directie van De Notedop. U kunt het mailadres van de oudercommissie vinden op de website van De Notedop: www.denotedop.nl, bij het onderwerp Oudercommissie
 1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl ).
 4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

  Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  Bezoekadres; Bordewijklaan 46, 2509LP, Den Haag
  Postadres; Postbus 90600, 2591XR, Den Haag
  Telefoonnummer: 070 – 310 53 10.
  Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Faxnummer: 070 – 365 8 814