Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014

INTERACTIEVE LEZING

‘Kindertaal versus Grote-Mensentaal’
‘Een andere kijk op je kind’

Kinderen die zich tegendraads, agressief of juist teruggetrokken of angstig gedragen. Het kan ons radeloos en machteloos doen voelen. Als ouder lijk je soms ook niet door te dringen tot je kind; dilemma’s en andere uitdagingen!
Toch is er altijd een goede reden voor dit gedrag en ligt de oplossing soms dichterbij dan je denkt.

Laat je in woord en beeld meenemen in de belevingswereld van je kind door Joke Andringa, Integratieve Kindertherapeut uit Culemborg. Voel je welkom en meld je aan voor één van deze avonden op 20 of 22 januari via info@denotedop.nl. Introducees zijn van harte welkom.

GGD-controles
Al onze locaties (panden) zijn afzonderlijk van elkaar bezocht en gecontroleerd door de GGD. Wij zijn trots op het resultaat, want alle GGD-rapporten zijn positief.

Verhuizing babygroep 4 van Okkernoot naar de Beukenoot
Op vrijdag 19 september is de babygroep van De Okkernoot naar De Beukenoot verhuisd. De pedagogisch medewerkers van de babygroep zijn die dag druk bezig geweest de groep zo goed mogelijk in te richten zodat alle baby’s op maandag gebruik konden maken van de nieuwe groep. Door de verhuizing is het mogelijk dat de twee babygroepen in De Beukenoot samen kunnen werken op de woensdag en de vrijdag. De kinderen hebben zo meer leeftijdsgenootjes om mee te spelen.

Activiteitenmarkt
Op zaterdag 6 september hebben we met De Notedop deelgenomen aan de activiteitenmarkt op winkelcentrum Het Rond. De markt wil de Houtense bevolking laten zien wat er allemaal in het dorp te doen is. Inmiddels hebben we enige ervaring met het opbouwen van de kraam en stond er in no time een mooie stand van De Notedop. De dag begon regenachtig maar al snel stopte dit en kwam daarmee ook het aantal bezoekers op gang. Heel veel kinderen hebben deze dag een houten tol gekleurd en gegrabbeld in de grabbelton. Tijdens de markt is er reclame gemaakt voor onze Kijkdag op 20 september.

Kijkdag
Op zaterdag 20 september was er de jaarlijkse Kijkdag bij De Notedop. Alle panden aan de Peppelkade waren geopend voor belangstellenden. Dit jaar was er een voorstelling van poppentheater De Kletskous. Dit was een groot succes! De twee voorstellingen werden beiden goed bezocht en de kinderen hebben genoten. Naast het theater waren er ook nog andere activiteiten zoals een stormbaan en reuze bellen blazen. Ook aan de inwendige mens was gedacht. We hebben vele bekende gezichten mogen begroetten en ook nieuwe gezichten verwelkomd.

Bureau Jeugdzorg
Onlangs hebben de pedagogisch medewerkers een avond bijgewoond van Bureau Jeugdzorg. Tijdens deze avond stond het onderwerp kindermishandeling centraal. Er werd stilgestaan bij wat kindermishandeling eigenlijk is, wat de signalen kunnen zijn en hoe te handelen in verschillende situaties. Onze meldcode Kindermishandeling (protocol) is hier ook inhoudelijk aan de orde gekomen. Het was een leerzame avond.
Door deze avond aan te bieden aan de pedagogisch medewerkers, hebben wij ook aan de GGD kunnen laten zien dat wij voldoen aan de eisen die de GGD stelt betreffende de meldcode Kindermishandeling. Zie hieronder het gedeelte uit het inspectierapport van de GGD.

Veiligheid en gezondheid
Binnen dit domein is gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskracht met betrekking tot de meldcode en de mogelijkheid om kennis te kunnen nemen van de meldcode.

Meldcode kindermishandeling
De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van de brancheorganisatie Kinderopvang, versie juli 2013 wordt gebruikt. Deze is geïmplementeerd bij de beroepskrachten.
Gebruikte bronnen:
Meldcode kindermishandeling (versie juli 2013)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven eisen.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Poppentheater
Zoals u heeft kunnen lezen heeft poppentheater De Kletskous bij ons op de Kijkdag gespeeld. Dit vonden wij zo ontzettend leuk dat het theater in januari nogmaals bij ons te gast is. Meer informatie hierover volgt.

Nieuws van de belastingdienst
Door aanpassing aan de loon- en prijsontwikkeling gaan de maximale vergoedingen voor het uurtarief voor kinderopvang met 2% omhoog:

Dagopvang:
Max. vergoeding 2015 € 6,84
Max. vergoeding 2014 € 6,70

Naschoolse opvang:
Max. vergoeding 2015 € 6,38
Max. vergoeding 2014 € 6,25

Daarnaast wordt uw recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid verruimd. Als u werkloos wordt, hebt u zes maanden recht op kinderopvangtoeslag, dat was eerst drie maanden. Dat geeft u meer tijd om een baan te vinden.

Feestdagen
Om de feestdagen goed te beginnen zullen wij op dinsdag 23 december voor alle kinderen van de dagopvang een kerstontbijt organiseren. U als ouder bent hierbij van harte uitgenodigd. Over de exacte tijd zullen wij u nog informeren, maar noteer het alvast in uw agenda. Ook als uw kind normaal gesproken niet op dinsdag komt bent u van harte welkom.
Voor de NSO kinderen organiseren we deze dag een heerlijke kerstlunch.

Tijdens de feestdagen zijn wij uiteraard gesloten. In tegenstelling tot eerdere jaren zijn wij tussen kerst en oud-en-nieuw gewoon geopend. Wij willen u wel attent maken op de dagen dat wij eerder sluiten:
5 december: 17:00 uur
24 december: 16:00 uur
31 december: 16:00 uur

Reminder doorgeven contractwijziging
Onlangs heeft u een brief ontvangen met onze nieuwe tarieven voor 2015. Wij willen u er nogmaals op wijzen dat u contractwijzigingen bij de NSO (van 52 weken, naar 47 of 40 weken opvang, of andersom) tot uiterlijk 15 december per mail kunt doorgeven. Als u uw huidige contract wilt behouden hoeft u niets te doen.

Website
Wij plaatsen regelmatig foto’s in de beveiligde omgeving van De Notedop. Om deze foto’s te kunnen zien gaat u onderaan de homepage van www.denotedop.nl naar inloggen. Beschikt u niet over de inloggegevens, vraag hier dan naar bij de pedagogisch medewerkers op de groep van uw kind.

Bericht directie
Sinds 2012 heeft de kinderopvang in Nederland te maken met vraaguitval. Dit geldt ook voor De Notedop. Na 2 jaar verlies kunnen we u melden dat we voor 2014 weer een licht positief resultaat verwachten. De maatregelen die we hebben moeten nemen zijn vervelend geweest maar hebben dus gelukkig wel zijn vruchten afgeworpen.

Cadeautje voor een zwangere in uw omgeving
Indien u een zwangere in uw omgeving heeft, dan kunt u voor diegene een leuk presentje op komen halen bij de administratie van De Notedop. Natuurlijk zit daar de nieuwe folder van De Notedop bij. Dus fijn als u reclame wilt maken voor De Notedop.

pakketje

We zoeken leden voor de oudercommissie
De Notedop heeft een actieve oudercommissie, waarin zeer betrokken ouders deelnemen. De directie van De Notedop informeert de oudercommissie over alle ontwikkelingen bij De Notedop. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Ook adviseert ze over de kwaliteit van de opvang en signaleert ze mogelijke knelpunten en problemen om deze vervolgens te bespreken met de directie.

De onderwerpen die o.a. besproken worden zijn:
– Veiligheid en gezondheid
– Pedagogisch beleid en praktijk
– Groepsindeling/groepsgrootte
– Accommodatie en inrichting
– Afhandeling van klachten
– Tarieven

Zeker in deze tijd waarin er veel ontwikkelingen in de kinderopvang spelen, is het interessant om mee te denken en u stem te laten horen. Bovendien moet De Notedop aan de GGD-eisen voldoen en ervoor zorgen dat van elke locatie minimaal twee ouders in de oudercommissie plaatsnemen. Dus: wilt u meedenken en praten over bovenstaande zaken? Aarzel dan niet en wordt lid van de oudercommissie! U kunt zich hiervoor aanmelden bij de pedagogisch medewerkers van de groep, of een mail sturen naar oudercommissie@denotedop.nl of info@denotedop.nl

Ten slotte
De financiële jaaroverzichten worden per mail verzonden eind februari 2015.